Algemene voorwaarden

Op deze pagina lees je onze algemene voorwaarden…

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. ‘HypnoSlank’: een product van Trancewerk.

b. ‘Trancewerk’: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Trancewerk, handelend onder verantwoordelijkheid van Innerworld Creation LLC., statutair gevestigd te 16192, Coastal Highway, Lewes, Sussex, 19958, Verenigde Staten, geregistreerd onder nummer 5811323;

c. ‘Klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Trancewerk een overeenkomst aangaat;

d. ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen de klant en Trancewerk;

e.  ‘Product’: een artikel dat de klant bij Trancewerk afneemt;

f. ‘Sessie’: een enkelvoudige hypnosebehandeling die de klant bij Trancewerk afneemt;

g. ‘Programma’: een collectie van twee of meer verschillende hypnosebehandelingen die de klant bij Trancewerk afneemt;

h. ‘Website’: de website www.trancewerk.nl en/of www.HypnoSlank.com

Artikel 2. Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Trancewerk en de klant waarop Trancewerk deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Trancewerk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Trancewerk en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6 Naast deze algemene voorwaarden kunnen -indien nadrukkelijk aangegeven- tevens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten, waaronder, in geval van downloads de algemene voorwaarden digitale producten. Mochten er tussen bepalingen in de aanvullende voorwaarden en bepalingen in deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, de betreffende bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven die uit de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2.7 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Trancewerk zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.8 Trancewerk is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Klant of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid voor links op de website

3.1 De website kan links bevatten naar andere websites dan www.trancewerk.nl en/of www.HypnoSlank.nl, Trancewerk kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Trancewerk kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

4.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door Trancewerk verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Trancewerk niet.

4.3 Trancewerk is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

4.4 De door Trancewerk gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Trancewerk is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 8 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Trancewerk verstrekte gegevens waarop Trancewerk haar aanbieding baseert.

4.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Trancewerk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trancewerk anders aangeeft.

4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Trancewerk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5. Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten, sessies en programma’s zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

5.2 Indien het bestelde product op verzoek van de klant buiten Nederland moeten worden geleverd, dan is de klant aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

5.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

5.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product zelf. De hoogte van de door de klant te betalen verzendkosten staat op de website vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de klant gecommuniceerd.

Artikel 6. Afbeeldingen

6.1 Alle afbeeldingen en tekeningen etc., van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7. Totstandkoming van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

7.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Trancewerk onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

7.3 Trancewerk behoud zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren, of slechts onder afwijkende voorwaarden te accepteren. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de opdracht welke het betreft kosteloos te annuleren.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Trancewerk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

8.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Trancewerk bevoegd bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door derden.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal Trancewerk de klant hierover van tevoren inlichten.

9.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Trancewerk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Trancewerk kunnen worden toegerekend.

Artikel 10. Prijswijziging

10.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten, sessies of programma’s stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

10.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling is toegestaan en is geen grond voor ontbinding.

Artikel 11. Leveringen en leveringstermijnen

11.1 Alle door Trancewerk genoemde (leverings-)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Trancewerk bekend waren.

11.2 Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.

11.3 Bij niet tijdige levering dient Trancewerk schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

11.4 Producten die niet voorradig zijn, worden in overleg met de klant later aan de klant verzonden.

11.5 Via de website bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Trancewerk en nieuw adres heeft opgegeven.

11.6 De door Trancewerk opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

11.7 De door Trancewerk opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

11.8 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Trancewerk slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

11.9 In het geval dat een door Trancewerk met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

11.10 Overschrijding van de door Trancewerk opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

11.11 Indien de klant meerdere producten via de website bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

11.12 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

11.13 Trancewerk werkt samen met verschillende leveranciers die vanuit hun magazijn rechtstreeks versturen naar de klant. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat die geleverd moeten worden door verschillende leveranciers, zullen de verzendkosten per leveranciers-deellevering berekend worden.

11.14 In geval Trancewerk de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Trancewerk op schadevergoeding onverlet. Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

11.15 De bijdrage in de totale verzendkosten wordt apart op de website, voorafgaand aan het moment van bestellen, vermeld.

11.16 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen bij speciale bestellingen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail aan Trancewerk te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

11.17 Trancewerk is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van standaard verzonden poststukken. Bij het plaatsen van de bestelling gaat de klant ermee akkoord dat deze zelf het risico van verzenden draagt.

11.18 De klant kan als alternatief ervoor kiezen het artikel tegen betaling aangetekend of verzekerd te laten verzenden.

11.19 Bij pakketpost ontvangt de klant op verzoek een Track & Trace code van Trancewerk. Alle bestellingen worden door Post NL bezorgd waardoor de levertijd afhankelijk is van dit postbedrijf.

Artikel 12. De sessie en/of het programma

12.1 Indien het product een sessie en/of programma betreft zoals bedoeld in artikel 1, lid e, f en g, kan Trancewerk nimmer garanderen dat met het volgen van een sessie en/of programma het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes van de sessie en/of het programma is mede afhankelijk van de inspanning van de klant.

12.2 De overeenkomst tot het volgen van een sessie en/of programma zoals bedoeld in artikel 1, lid e en f, wordt aangegaan voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege.

Artikel 13. Wijziging van de Overeenkomst

13.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

13.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Trancewerk zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

13.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Trancewerk de Klant hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Trancewerk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

13.4 In afwijking van lid 3 zal Trancewerk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Trancewerk kunnen worden toegerekend.

Artikel 14. Betaling

14.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

14.2 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kunnen op de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces worden betaald.

14.3 Indien de klant in gebreke blijft de betaling binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen, is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Trancewerk de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

14.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Trancewerk op de klant onmiddellijk opeisbaar.

14.5 Een Creditcard of PayPal terugboeking, waarbij de betaling ongedaan werd, ontslaat de klant niet van de betaalverplichting jegens Trancewerk. In geval van een terugboeking zal de klant op een andere wijze aan de betaalverplichting dienen te voldoen.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en retentie

15.1 Door Trancewerk geleverde producten aan de klant blijven eigendom van Trancewerk totdat de klant alle verplichtingen uit de met Trancewerk gesloten overeenkomst is nagekomen.

15.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

15.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Trancewerk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

15.4 Wanneer Trancewerk goederen van de klant onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Trancewerk heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 16. Opzegging/Ontbinding/Restitutie

16.1 De klant zijnde een consument heeft, indien er sprake is van koop op afstand, het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en ongeopend en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen etc., tenzij het producten betreft die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of het downloads zijn of audio- en/of video-opnamen. Trancewerk zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

16.2 Het retourrecht geldt niet bij afname van restpartijen en artikelen die zijn afgeprijsd. Mochten deze onverhoopt toch verzonden moeten worden, dan kunnen deze restpartijen NIET retour worden genomen.

16.3 Artikelen die speciaal voor de klant worden besteld kunnen niet retour worden genomen.

16.4 Vanwege de bepalingen in artikel 12, lid 1 kan geen restitutie verleend worden.

16.5 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

16.6 Indien de klant de overeenkomst ingevolge dit artikel, lid 1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Trancewerk te melden. De klant dient het product – na overleg met Trancewerk – terug te sturen naar een door Trancewerk vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde, ongeopende  verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden.

16.7 De klant draagt zelf het risico voor het terugzenden.

16.8 Bij Trancewerk wordt een verzegeling gehanteerd die niet verbroken mag worden.

16.9 Trancewerk is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

16.10 Trancewerk kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijk ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de klant – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Trancewerk zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

16.11 Voorts is Trancewerk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.12 Trancewerk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Trancewerk ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

16.13 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Trancewerk op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Trancewerk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

16.14 In geval Trancewerk de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Trancewerk op schadevergoeding onverlet.

16.15 In geval van tussentijdse opzegging heeft Trancewerk naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Klant daarvan heeft.

16.16 Indien de klant reeds enige betaling(en) heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Trancewerk ingevolge dit artikel, lid 1 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Trancewerk deze betaling(en) binnen veertien (14) werkdagen nadat Trancewerk het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Trancewerk behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Trancewerk of de leverancier van het product) is beschadigd.

16.17 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Trancewerk schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Trancewerk de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Trancewerk heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. De klant dient er rekening mee te houden dat afgebeelde artikelen maat- en kleurverschillen kunnen hebben ten opzichte van de werkelijkheid.

16.18 Indien een product bestaat uit één of meerdere digitale audio download(s), verklaart de klant expliciet akkoord te zijn met de digitale download(s) en deze download(s) meteen te willen uitvoeren.

16.19 Indien een product bestaat uit één of meerdere digitale audio download(s), verklaart de klant expliciet af te zien van het ontbindingsrecht, omdat digitale downloads niet retour gestuurd kunnen worden.

Artikel 17. Klachtenregeling en verjaring

17.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen gemeld worden via  webshop @ Trancewerk.nl (zonder spaties)

17.2 Klachten worden door Trancewerk binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

17.3 Door Trancewerk als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Trancewerk.

17.4 Er kan, onverminderd het in de wet en het verder in deze algemene voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het product als er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:a. indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Trancewerk of de fabrikant zijn verricht;b. indien de klant niet kan bewijzen dat hij het product bij Trancewerk heeft gekocht;c. indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; ofd. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

17.5 Alle aanspraken jegens Trancewerk die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Trancewerk zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1 Trancewerk is geen medische dienstverlener. Trancewerk kan dus ook niet beoordelen wat de gevolgen zijn van de overeenkomst voor de gezondheid van de klant.

18.2 Trancewerk is geen alternatief voor het raadplegen van een arts en/of het volgen van een bepaalde medische behandeling.

18.3 Trancewerk kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

18.4 Trancewerk is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

18.5 Trancewerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Trancewerk is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Trancewerk kenbaar behoorde te zijn.

18.6 Trancewerk is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product dan wel het programma, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

18.7 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Trancewerk geleverde product, sluit Trancewerk iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

18.8 In geen geval is Trancewerk aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product dan wel de sessie dan wel het programma heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

18.9 Trancewerk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.10 Indien Trancewerk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Trancewerk beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Trancewerk of haar ondergeschikten.

Artikel 19. Overmacht

19.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Trancewerk liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan Trancewerk door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Trancewerk of van haar leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van Trancewerk of haar leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

19.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Trancewerk niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Trancewerk als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

19.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.4 Trancewerk zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Trancewerk gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Trancewerk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Trancewerk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21. Intellectuele eigendomsrechten

21.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten en blijven berusten bij Trancewerk, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.

21.2 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Trancewerk, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

21.3 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Trancewerk, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

21.4 Het is zonder voorafgaande toestemming van Trancewerk niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken tijdens het volgen van een sessie dan wel programma.

Artikel 22. Persoonsgegevens

22.1 Trancewerk zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De website bevat een uitgebreid Privacy Statement.

22.2 Trancewerk neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 23. Digitale downloads

23.1 Indien de klant via Trancewerk digitale bestanden, waaronder hypnose- en/of meditatiesessies, download, zijn tevens aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden digitale producten zijn te vinden op de website https://www.trancewerk.nl/algemene-voorwaarden-digitale-producten of door te klikken op deze link.

Artikel 24. Beveiliging en internet

24.1 Trancewerk zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Trancewerk kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 25. Geschillenbeslechting

25.1 Indien de klant een consument is, bestaat de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de website of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.

25.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de klant zijn klacht binnen maximaal 30 dagen aan Trancewerk schriftelijk heeft voorgelegd.

25.3 Uiterlijk 3 maanden nadat de klacht aan Trancewerk is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt door de klant.

25.4 Wanneer de klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Trancewerk aan deze keuze gebonden. Wanneer Trancewerk dat wil doen, zal de klant binnen 5 weken na een daartoe door Trancewerk schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Trancewerk de keuze van de klant niet binnen de termijn van 5 weken, dan is Trancewerk gerechtigd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

25.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 26. Slotbepalingen

26.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

26.2 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

26.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Waarom we gekwalificeerd zijn om je te

Helpen Afvallen

De Meest Natuurlijke Methode Om Af Te Vallen

Overgewicht heeft een heel andere oorzaak dan te veel eten of te weinig bewegen. Met HypnoSlank pak je de achterliggende oorzaak aan.

We Helpen Je Mooi Slank Te Worden Zonder Dieet Of Ander Moeilijk Gedoe

Je valt af zonder dieet, zonder honger of meer te moeten bewegen op een super simpele 100% gezonde manier.

Meer Dan
97% Succes

Het merendeel van onze cliënten valt daadwerkelijk af, bereikt hun streefgewicht en blijft daarna slank, zonder gejojo. Dus jij ook!

Een willekeurige review

Wat is een Nachtles

Een nachtles is een speciale les die je afspeelt op het moment dat je naar bed gaat om te slapen. De les bestaat uit 2 delen:

 1. Slaap Inductie
  Dit is het deel dat je helpt in een diepe vaste slaap te vallen. Terwijl je slaapt en diep rust zet je je onderbewustzijn open voor de instructies die daarna volgen.

 2. Werkzame deel
  Dit is het deel dat de juiste instructies bevat om een bepaalde gewenste verandering te realiseren.

  Dit deel wordt, terwijl je slaapt, vele keren achter elkaar herhaald. Soms wel tot 15 keer. Een nachtles duurt ongeveer 5 uur, maar daar merk je niets van, omdat je heerlijk diep slaapt.

  Het is een uiterst effectieve manier om hetzelfde effect te krijgen als wanneer je een basisles meerdere keren zou herhalen. Een nachtles bespaart je veel tijd overdag.

Wat is een Multiliminal

Een Multiliminal is een revolutionaire techniek, waarmee je zonder hypnose sneller dan ooit het gewenste resultaat bereikt! De sessie bestaat uit 1 deel:

 1. Werkzame deel
  Dit is het therapeutische deel dat meteen begint. Je hoort geen achtergrondmuziek, maar natuurgeluiden gecombineerd met speciale geluidstonen die verschillen tussen links en rechts.

  Dit in combinatie met Michel’s stem zorgt ervoor dat je brein binnen 5 minuten in de z.g. ‘super leerstaat’ komt.

  Een Multiliminal duurt kort. Gemiddeld slechts 15-25 minuten. Hierdoor is een Multiliminal ideaal voor bijvoorbeeld even tussen de middag.

  Ook is een Multiliminal perfect geschikt voor mensen die liever geen hypnose willen, maar wel het positieve resultaat!

  Tijdens deze super leerstaat bereiken de suggesties snel en gemakkelijk je onderbewustzijn en heb je nóg sneller het gewenste positieve effect. Een Multiliminal is kort en bespaart je enorm veel tijd.

Wat is een Hypnotherapiesessie

Een hypnotherapiesessie is een audio luistersessie die specifieke instructies bevat voor je onderbewustzijn. De sessie bestaat uit 3 delen:

 1. Inductie
  Dit is het deel dat je helpt in een aangename diepe ontspanning te komen. Hierdoor ontspan je goed en zet je je onderbewustzijn open voor de suggesties die daarna volgen in het werkzame deel.
 2. Werkzame deel
  Dit is het therapeutische deel dat de juiste suggesties bevat om een bepaalde gewenste verandering te realiseren. Je (her)programmeert hiermee een deel van je onderbewustzijn.
 3. Deductie
  Dit is het einde van de sessie. Hierin wordt je weer helemaal ‘wakker’ en wordt de sessie beëindigd. (of als het tijd is om te slapen, helpt de deductie de hypnotische staat over te laten gaan in een normale aangename slaap.)

Wat is een Binaurale Dagsessie

Een binaurale dagsessie is een audio luistersessie die je afspeelt op bijvoorbeeld een smartphone, tablet of mp3-speler. De sessie bestaat uit 1 deel en duurt daardoor korter.

 1. Werkzame deel
  Dit is het therapeutische deel dat meteen begint. Het linker- en rechtskanaal zijn in tijd verschoven en wisselen elkaar af.

  Met de binaurale techniek wordt je bewustzijn afgeleid tijdens de sessie, en dat is precies de bedoeling. Hierdoor kunnen de suggesties eenvoudig je onderbewustzijn bereiken, en zo de gewenste (her)programmering realiseren.

  Je luistert gewoon overdag met ‘oortjes’ of koptelefoon tijdens je normale dagelijkse dingen. Het kost je dus geen extra tijd.
FOUT: inlognaam of wachtwoord incorrect
Probeer nogmaals in te loggen
Log hier in
50% compleet

Vul onderstaande gegevens in en krijg direct toegang tot deze video-cursus

Je gegevens worden niet gedeeld en zijn 100% beschermd, conform AVG-wetgeving.